Contact

De adres- en contactgegevens zijn:

Postadres: Lassuslaan 2, 8031 XE Zwolle

Email: Klik hier voor contact per mail


Onze bankgegevens zijn:

IBAN: NL18ABNA0252252616
BIC: ABNANL2A
T.n.v. Stichting ter Bevordering van Sudbury onderwijs in Nederland

Ons IBAN nummer kan je ook gebruiken voor giften vanuit het buitenland.

RSIN nummer: 822896412
KvK nummer: 50739123

ANBI: 822896412


Per april 2018 heeft de Stichting ter bevordering van Sudbury onderwijs in Nederland nieuwe statuten.

Bestuur:

Het bestuur van Stichting ter bevordering van Sudburyonderwijs in Nederland bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Edwin Barendse
  • Secretaris: Pim Monquil
  • Penningmeester: Sandra Weerman

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Handelingsbevoegdheden

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.